Obchodní podmínky

Článok I
Úvod.

Prevádzkovatľ služby www.bezvalogo.cz , spoločnosť KUBO MALINA International s.r.o. , Za kaštieľom 1328/6, 05611 Smižany, IČO: 50092731 DIČ: 2120173352, Zapísaná na Košice I, odd. Sro, vl.č.38295/V vydáva a zverejňuje všeobecné obchodné podmienky pre tvorbu loga.


Tieto všeobecné obchodné podmienky definujú podmienky poskytovania služieb spoločnosti KUBO MALINA International s.r.o. a fyzických a právnických osôb (ďalej aj ako „zmluvné strany”), ktoré s ňou uzatvoria obchodný vzťah formou objednávky uvedenej na stránkach www.bezvalogo.cz , ktorá zároveň slúži ako zmluva o vytvorení diela (loga)

Článok II
Základné pojmy.

Logo je grafický symbol, ktorý vizuálne identifikuje spoločnosť, jednotlivca, výrobok alebo tovar. Vo väčšine prípadov je tento grafický
symbol doplnený textom (názvom). Po registrácii loga získavame registrovanú obchodnú známku.

Logo je určujúcim prvkom korporátnej identity (firemnej alebo podnikovej identity).„Dielo” predstavuje vytvorenie loga podľa autorského zákona.„ Objednávateľ” je ten, kto si objednáva vytvorenie diela

„Zhotoviteľ” je zhotoviteľom diela, čiže spoločnosť KUBO MALINA International s.r.o.


Článok III
Cena za služby

Poskytovanie služieb a ich rozsahu sa riadi platným cenníkom, ktorý je zverejnený na stránke www.bezvalogo.cz v sekcii balíček služieb. Ďalšie doplnkové služby sú predmetom dojednania, s ktorým súhlasia obe strany. Doplnkové služby sú spoplatňované zvlášť.


Článok IV
Špecifikácia služieb
Zhotoviteľ má nárok na zálohovú platbu vo výške ceny objednaného balíčka pred samotným začatím prác. Spoločnosť KUBO MALINA International s.r.o. vystaví za týmto účelom objednávateľovi faktúru alebo príjmový pokladničný doklad.


Článok V
Práva a povinnosti spoločnosti KUBO MALINA International s.r.o.

Spoločnosť KUBO MALINA International s.r.o. má právo:
a) na zaplatenie ceny za dielo a služby tak, ako je uvedené a dohodnuté vo všeobecných obchodných podmienkach
b) používať vyhotovené logo ako prezentáciu svojich služieb
c) odstúpiť od zmluvy v prípade, keď objednávateľ neplní svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy alebo všeobecných obchodných podmienok

Spoločnosť KUBO MALINA International s.r.o. je povinná najmä:
a) vyhotoviť dielo v kvalite zodpovedajúcej účelu objednávky, príslušným právnym predpisom,

b) začať pracovať na objednávke od mementu, keď obdrží platbu za objednanú službu a ukončiť prácu na prvotných troch návrhoch loga do 6 pracovných dní od pripísania platby na účet
c) chrániť osobné údaje, technické parametre a iné údaje, ktoré sú obsahom obchodného tajomstva.
Článok VI
Práva a povinnosti objednávateľa

Objednávateľ je povinný:
a) vyplniť čo najpresnejšie a najdôkladnejšie objednávkový formulár, čo najviac špecifikovať požiadavky na výrobu loga

b) platiť faktúry v dohodnutom termíne,

c) reagovať na výzvy k spolupráci zhotoviteľa.


Článok VII
Ochrana údajov

Spoločnosť KUBO MALINA International s.r.o. sa zaväzuje chrániť osobné, technické a prevádzkové údaje ako aj zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach zmluvnými stranami označených ako dôverné.


Článok VIII
Storno poplatky

Ak zhotoviteľ odstúpi od zmluvy formou objednávky z dôvodu, že objednávateľ porušuje svoje povinnosti podľa tejto zmluvy najmä pre
neposkytnutie súčinnosti alebo nezaplatenie dohodnutej platby riadne a včas, je zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi zmluvnú pokutu a to nasledovne:
a) Ak k odstúpeniu došlo po začatí prác na diele, má zhotoviteľ nárok na úhradu sumy pomernej k vykonanej práci až do výšky 2900 CZK ( 112 Eur ).

b) Ak k odstúpeniu došlo po dátume ukončenia diela, má zhotoviteľ nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške celej sumy dohodnutej ceny za dielo, teda 2900 CZK ( 112 Eur). Objednávateľ je povinný za dielo zaplatiť v lehote 14 dní od odstúpenia od zmluvy.

Článok IX
Odovzdanie diela a prechod vlastníctva

Právo používať logo (dielo)  prejde na Objednávateľa ich riadnym odovzdaním a prevzatím zo strany Objednávateľa, ak táto zmluva neustanovuje niečo iné. Odovzdaním Diela Objednávateľ získa k odovzdanej časti Diela právo Dielo bezvýhradne užívať.

Objednávateľ má plné právo používať finálne dielo, teda konkrétne logo, ktoré sa dotiahlo do finálnej podoby a ku ktorému boli odovzdané všetky súbory. Na ostatné návrhy, ktoré boli za účelom vytvorenia jeho loga vytvorené nárok nemá a zostávajú majetkom Zhotoviteľa.


Článok X
Rozhodné právo a riešenie sporov

Právne vzťahy spoločnosti KUBO MALINA International s.r.o. a objednávateľa sú upravené predovšetkým v zmluve o vytvorení loga.

Práva a povinnosti zmluvných strán v zmluve o pripojení neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Právne vzťahy medzi spoločnosťou KUBO MALINA International s.r.o. a objednávateľom sa spravujú slovenským právnym poriadkom, a to aj v prípade, že objednávateľ nie je občanom SR, nemá na území SR sídlo, bydlisko ako aj v prípade, že služba sa poskytuje mimo územia Slovenskej republiky. Vzájomné spory medzi objednávateľom a spoločnosťou KUBO MALINA International s.r.o. je objednávateľ povinný riešiť prednostne so spoločnosťou KUBO MALINA International s.r.o. v záujme vyriešenia sporu vzájomnou dohodou mimosúdnou cestou. V prípade, že sa napriek vynaloženiu obojstranného maximálneho úsilia o vyriešenie sporu nepodarí spor urovnať, je objednávateľ oprávnený predložiť’ spor miestne alebo vecne príslušnému súdu.


Článok XI
Iné dojednania

Dojednaný termín plnenia sa predlžuje o dni, v ktorých nebude možné pokračovať vo vykonávaní prác na diele z dôvodov vyššej moci, na ktoré nemá zhotoviteľ vplyv. Tomuto režimu podlieha tiež nemožnosť riadneho postupu prác zhotoviteľa pre prekážky ležiace na strane objednávateľa. Tým nie je dotknuté právo zhotoviteľa odstúpiť od zmluvy. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.


Článok XII
Zmena všeobecných podmienok

Spoločnosť KUBO MALINA International s.r.o. je povinná vydať nové všeobecné podmienky 7 dní pred dňom nadobudnutia ich účinnosti a v tej istej lehote ich zverejniť na svojich internetových stránkach. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo zmeniť bez súhlasu objednávateľa tieto všeobecné podmienky poskytovaných služieb. Ak dôjde k podstatnej zmene všeobecných obchodných podmienok, spoločnosť KUBO MALINA International s.r.o. je povinná informovať o tom objednávateľa elektronickou formou.


Článok XIII
Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.08.2019

Objednat logo